KVKK Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği bizim için önemlidir ve bu metin, hangi verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işlediğimizi açıklamaktadır.

KVKK Metni ve Gizlilik Politikasına İlişkin Bilgilendirme


PERGO UZAY TEKNOLOJİLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına özen göstermekteyiz. Bir uygulama kullanıcısı olarak hizmetimizi kullandığınızda, (uygulama yayıncısı olarak) kişisel verilerinizi işleriz. Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuzu ve işleme koyduğumuzu açıklar. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla toplanıp, işlendiği, aktarılıp kayıt altına alındığı ve bu kapsamda sizlere yasal haklarınız ile ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1.    Bu Gizlilik Bildiriminde Ne Belirtilmiştir? 

 

Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size aşağıdakiler hakkında bilgi verir: 

 

•    İşlenen Kişisel Verilerin türleri,
•    Kişisel Verilerin işlenme amaçları, 
•    Kişisel Verilerin işlendiği yerler,
•    Kişisel Verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri,
•    Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları,
•    Kişisel Verilerinizi görüntüleme, değiştirme ve silme,
•    Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız,
•    Mobil Uygulama İçeriği Üzerine Haklar,
•    Güvenlik,
•    Bu Gizlilik Bildiriminde yapılan değişiklikler,
•    Sorunuz veya açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız? 

 

2.    İşlenen Kişisel Verilerin Türleri 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuata uygun olarak İşbu Müşteri Aydınlatma Metni uyarınca kişisel veri sayılan veriler kapsamında gerçek kişi veya şahıs şirketi müşteri ile tüzel kişi, müşterilerinin çalışanları/yetkililerinin,


•    Kimlik 
•    İletişim 
•    Kullanıcı
•    Kullanıcı işlem 
•    Hukuki işlem 
•    İşlem güvenliği 
•    Özlük bilgileri
•    Lokasyon 
•    Finansal
•    Pazarlama 
•    Talep/şikayet yönetimi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.


3.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

 

Pergo Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 

•    Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulup ve buna ilişkin kayıtlarının tutulmasının sağlanıp hizmeti kullanabilmenizi sağlamak,
•    Hizmetimizle ilgili bilgileri güncel tutmak ve/veya hizmeti özelleştirmek
•    Bilgi güvenliği süreçlerinin tanımlanması ve/veya hizmeti özelleştirmek
•    Erişim yetkilerinin tanımlanması ve/veya hizmeti özelleştirmek
•    Yetkili kurum/kuruluşlara bilgi vermek ve/veya hizmeti özelleştirmek
•    Sağlanan hizmetlerimizden sistem hataların tespit edilerek performans takibinin yapılıp hizmetin iyileştirilmesi ve/veya özelleştirilmesi,
•    Sizi tanımlamak ve/veya hizmeti özelleştirmek,
•    Tedarik, sevkiyat ve operasyon süreçlerini ve/veya hizmeti özelleştirmek
•    Ürün, hizmet veya üretim operasyonlarının tanımlanması ve/veya hizmeti özelleştirmek 
•    Ürün, Hizmetlerin şahısların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek şahıs bazlı önerileri sunmak,
•    Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
•  PERGO ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amacıyla kişisel veriler işlenebilmektedir. 

 

4.    Kişisel Verilerin İşlendiği Yerler 

 

Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezleri çeşitli bölgelerde bulunmaktadır. Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bölgelerinde yer alan barındırma hizmetleri kullanılarak sağlanmaktadır. Bununla birlikte işlenen şahsa ait Kişisel Veriler, bu ülkeler ve/veya bölgeler dışında bir ülkede bulunan muhafaza sunuculara aktarılabilir ve/veya depolanabilir. Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik bildirimi politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla makul ölçüde gerekli tüm adımları gerçekleştireceğiz.

 

5.    Kişisel Verileri Korumak İçin Uygulanan Güvenlik Önlemleri 

 

Hizmetimizden yararlanacak olan şahısların veri güvenliği tarafımızca önem arz etmektedir. Veri sahipleri tarafından verilen veya şahıslar aracılığı elde edilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler alınmış olup, şirketimiz veya kuruluş sistemlerin alt yapısında uygun tekniklerle güvence altına alınmıştır. Şahıslara ait olan kişisel veriler üçüncü kişiler aracılığı ile görüntülenemez, indirilemez. Kişisel Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel bazı önlemler almış bulunmaktayız. 

Uygulanan tedbirler şu şekilde sıralanabilir:


•    Sunucularda bulunan güvenlik duvarları
•    SSL Bağlantıları
•    Hassas verilerin şifrelenmesi yöntemlerini barındırır.

 

6.    Üçüncü Şahıslarla İlgili Sorumluluk Sınırları 

 

Hizmetimiz üçüncü şahıslar tarafından sunulan hizmetler ve ürünler ve / veya ortakların, reklam verenlerin ve diğer üçüncü şahısların web sitelerine veya hizmetlerine köprüler içerebilmektedir.

Tarafların, bu üçüncü tarafların içeriği, web siteleri veya hizmetleri üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisi yoktur. Üçüncü kişi web sitelerinin ve hizmetlerinin kullanımı için farklı gizlilik politikaları uygulanabilir. Bu Gizlilik Beyanı, yalnızca taraflar tarafından Hizmeti kendi amaçları doğrultusunda kullanmanız yoluyla elde edilen Kişisel Verilerle ilgilidir. Taraflar, üçüncü taraf web sitelerinin ve hizmetlerin içeriği, uygulamaları veya işletilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

7.    Kişisel Verilerinizi Görüntüleme, Değiştirme ve Silme 

 

Sunulmuş olan hizmeti kullanarak toplanan kişisel bilgilere info@pergo.com.tr e-posta yoluyla bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizi değiştirme veya silmek için bir istek gönderebilirsiniz. Tarafımızca güvenliği sağlayabilmek adında birkaç adım ile kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız istenebilir. 

 

8.    Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız 

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

1.    Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
2.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
3.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
4.    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
5.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

9.    Mobil Uygulama İçeriği Üzerine Haklar 

 

Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize aittir.


10.    Güvenlik 

 

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, hasar riskini en aza indirmek, bilgi kaybı ve yetkisiz erişimden veya bilgiyi kullanmak amacıyla birtakım önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilemez ve sunulan hizmetin ve ilgili veri tabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller, erişim veya diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını makul bir şekilde bekleyemezsiniz.

 

11.     Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

 

Bu beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Şahıslar, Gizlilik Bildiriminin güncellenmiş bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Şahıslar, bu Gizlilik Bildiriminde yapacağı değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların Kişisel Verilerinizi nasıl koruma altına alacakları konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmenizi önerir. Bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdadır ve kabul ve taahhüt eder.
 
Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Bildirimi kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen bildirimi kabul etmiyorsanız, uygulamayı kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerekir. 

 

12.    Sorunuz veya açıklamalarınız Varsa Ne Yapacaksınız? 

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen bir info@pergo.com.tr adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçin. 


Saygılarımızla.
PERGO Uzay Teknolojileri AŞ

 Hemen Ara
Whatsapp